DEVELOPERS: - Paul Kolesnyk (@paulkolesnyk - Telegram) - Vasyl Mysiura (@vasylmsr - Telegram) - Soroka Bogdan - Vitaliy Moshkov